Wizyt:
Dzisiaj: 43Wszystkich: 87288

Walne Zebranie Członków

Aktualności » Walne Zebranie Członków

Informujemy wszystkich członków Cat Club Pomerania, że na podstawie § 24 statutu, Zarząd klubu zwołuje w dniu 11 maja 2019 r.  Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze.

Miejsce zebrania: Dom Kultury "Słowianin", 70-211 Szczecin, ul. Józefa Korzeniowskiego 7,

godz. 17:00 - w pierwszym terminie

a o godz. 17:30 w drugim terminie

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian i nowelizacji w statucie Cat Club Pomerania.

8. Uzupełnienie członków Komisji Rewizyjnej oraz propozycje nowych członków Zarządu.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Korespondencja dotycząca Walnego zebrania, zostanie przesłana Państwu na adresy mailowe, podane w deklaracjach członkowskich.

Celem zebrania jest między innymi, omówienie zgłoszonych wniosków, które będą poddane dyskusji i głosowaniu podczas Walnego Zebrania.

Obrady Walnego Zebrania są jawne.

 

Szczecin, 25 kwietnia 2019